تماس با ما

  • آدرس : شهر نو ـ سرک دوم تایمنی / کابل افغانستان:
  • شماره تماس: +93(0) 705 099 129
  • ایمیل: info@payk-media.com
  • ویبسایت: www.payk-media.com