فرصتِ مطالعاتی پیک(PAYK FELLOWSHIP)، برای تولید و تقویت خبرنگاری تحقیقی در افغانستان


فرصت مطالعاتی (Fellowship) یک ابتکار تازه از مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک است. پیک در سال ۱۳۹۱ خورشیدی، تأسیس گردیده و تا اکنون در بخش‌های تولید گزارش‌های تحقیقی و هم‌چنان حمایت و آموزش خبرنگاران تحقیقی در افغانستان کار می‌کند.

ابتکار "فرصت مطالعاتی" پیک برای خبرنگاران تحقیقی به هدف حمایت از پوشش عمیق موضوعات حیاتی و مسایل مهم مربوط به شفافیت، افشای فساد وانجام مسوولیت‌های نهادهای دولتی در افغانستان، راه اندازی شده‌است. درحالی‌که بسیاری از رسانه‌های کشور، از توان‌مندی نسبی در زمینه‌ی تهیه گزارش‌های تحقیقی برخوردار نیستند؛ این (Fellowship) به خبرنگاران تحقیقی فرصت می‌دهد تا برای تهیه یک گزارش عالی تحقیقی، زمان و هزینه‌ی کافی و پژوهش عمیق‌تری را ‌به‌خرج دهند.The Application is closed.